ហោរាសាស្រ្ត

KhmerConnection Forums The Chatterbox ហោរាសាស្រ្ត

This topic contains 3 replies, has 0 voices, and was last updated by Profile photo of chhorran chhorran 10 years, 3 months ago.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #132654
  Profile photo of Shrek
  Shrek
  Participant

  ខ្ញុំសុំសួរមួយ តើញាក់លើបរបេមាត់ឆ្វេងបានន៍យយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?
  សូមអរគុណទុកជាមុន!

  #132669
  Profile photo of u1itugetit
  u1itugetit
  Participant

  មានគេមកថើបបបូរមាត់ហ្នឹង!!!
  សប្បាយចិត្តអត់????

  [i]Originally posted by Shrek[/i]
  ខ្ញុំសុំសួរមួយ តើញាក់លើបរបេមាត់ឆ្វេងបានន៍យយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?
  សូមអរគុណទុកជាមុន!

  #132682
  Profile photo of Shrek
  Shrek
  Participant

  ហាហាៗៗៗ ពិតមែនរឺ? សាធូបសាធុប!
  ខ្ញុំសួរមែនទែនណា៎! 🙂

  [i]Originally posted by u1itugetit[/i]
  មានគេមកថើបបបូរមាត់ហ្នឹង!!!
  សប្បាយចិត្តអត់????

  [quote]
  [i]Originally posted by Shrek[/i]
  ខ្ញុំសុំសួរមួយ តើញាក់លើបរបេមាត់ឆ្វេងបានន៍យយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?
  សូមអរគុណទុកជាមុន!

  [/quote]

  #132695
  Profile photo of chhorran
  chhorran
  Participant

  ចាក់គម្ពីរហោរាសាស្រ្ត

  http://bible.aku.free.fr/kh_main_music.htm

  http://bible.aku.free.fr/kh_main_kumpi.htm

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Lost Password

Register