ប្រពៃណីខ្មែរ

Latest Forums The Chatterbox ប្រពៃណីខ្មែរ

This topic contains 62 replies, has 0 voices, and was last updated by Profile photo of chatchhai chatchhai 10 years, 6 months ago.

Viewing 25 posts - 1 through 25 (of 63 total)
 • Author
  Posts
 • #89353
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  ក្នុងនាមជាខ្មែរ តើអ្នកស្គាល់ប្រពៃណីខ្មែរអ្វីខ្លះ?
  តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីជួយរក្សាប្រពៃណីខ្មែរ?

  Edited: Hmm…forget to tick off that E-mail notification.

  [Message last modified 05-16-2004 07:01pm by NewGen_Kh]

  #89335
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  អានថា [ប្រ-ពៃ-នី] មិនមែន [ប្រ-ពៃ-ណី] ទេ

  #89368
  Profile photo of Pisey
  Pisey
  Participant
  • Posts: 1957

  Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ…

  @'-;----
  #89386
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  បាទ ម៉ាក់។ ចុះម៉ាក់មិចមិនឆ្លើយទៅចុះ? ម៉ាក់នឹងចេះតែនាំអាទិចាកប្រធានដែរហ្នឹងណា៎…

  #89400
  Profile photo of Wanna
  Wanna
  Participant
  • Posts: 141

  ខ្ញុំអាចរាំក្បាច់ រាំវង់ សារវាន់ ឡាំលាវ ម៉ាឌីស៊ន តាលុង…បានយ៉ាងទន់ភ្លន់។

  #89417
  Profile photo of MDKhmer
  MDKhmer
  Participant
  • Posts: 2109

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ… [/COLOR]

  អីយ៉ា កើ តជាម្តាយហើ យតើ , តិចទៀតគ្រូយាយម៉ង

  #89433
  Profile photo of Rattanack
  Rattanack
  Participant
  • Posts: 4354

  ហ៊ើយ.. .មានកូនមានអីអត់ចេះទុកនៅផ្ទះទេ…
  និយាយពីរឿងរាំ ខ្ញុំចេះរាំក្បាច់ខ្មែរសឹងទាំងអស់ :) មិនចង់អួតថាប្រលងឈ្នះគេរហូតទេ *អួតចឹងម៉ង*។ ខ្ញុំរាំរបាំប្រជាប្រិយ និងបុរាណផងដែររួមទាំង ហនុមាន និងយក្ស។
  * ខ្ញុំចេះចងក្បិន :D ហើយខំប្រឹងស្លៀកសារុងសូត្រនៅផ្ទះតែស្លៀកមិនសូវជាប់ 8|
  * ខ្ញុំតែងតែលើកដៃជំរាបសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្មែរ (បាទ នៅអាមេរិកក៏ដោយ ខ្ញុំធ្វើរាល់តែដង)
  * ដើរអោន ពេលដើរមុខចាស់ៗ ព្រមទាំងមិននិយាយកាត់ប្រសាសន៍
  * ខ្ញុំតែងអោយដំបូន្មានប្អូន ហើយប្អូនខ្ញុំស្តាប់នឹងធ្វើតាមខ្ញុំគ្រប់គ្នា
  *

  #89451
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  វោវ! រតនៈ នេះបានជាចំកូនខ្មែរពេញលក្ខណៈមែន។ ធ្វើបានមែនទាំងអស់ឬ? សូមសរសើរហើយនៀក

  #89466
  Profile photo of Rattanack
  Rattanack
  Participant
  • Posts: 4354

  មកពីនៅក្មេងម៉ាក់ស្តីអោយរាល់ង៉ៃបានធំឡើងវាធ្លាប់ខ្លួនហ្នឹងណា…

  #89484
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  ធំឡើងយើងអាចកែខ្លួនឯងវិញបានតើ…

  #89502
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  ចាំបាច់កែអី ចឹងល្អហើយតើ!
  សៀកសារុងមីនជាប់ សាកខោចែវវិញមើលណាក់!;)

  #89518
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  ខ្ញុំមានខោចែវមួយដែរ តែអត់ដែលស្លៀកផង

  #89535
  Profile photo of Rattanack
  Rattanack
  Participant
  • Posts: 4354

  ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកខោចែវហើយ រលុងៗ ហេហេហេ តេងណោងៗ
  ខោរបាំដែលខ្ញុំរាំមានខោចែវដែរតើ

  #89553
  Profile photo of Pisey
  Pisey
  Participant
  • Posts: 1957

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ហ៊ើយ.. .មានកូនមានអីអត់ចេះទុកនៅផ្ទះទេ…
  និយាយពីរឿងរាំ ខ្ញុំចេះរាំក្បាច់ខ្មែរសឹងទាំងអស់ :) មិនចង់អួតថាប្រលងឈ្នះគេរហូតទេ *អួតចឹងម៉ង*។ ខ្ញុំរាំរបាំប្រជាប្រិយ និងបុរាណផងដែររួមទាំង ហនុមាន និងយក្ស។

  err nope រាំអត់ត្រង់ជ្រុងដែរ..ហេសហេស too left feet :(

  * ខ្ញុំចេះចងក្បិន :D ហើយខំប្រឹងស្លៀកសារុងសូត្រនៅផ្ទះតែស្លៀកមិនសូវជាប់ 8|
  * ខ្ញុំតែងតែលើកដៃជំរាបសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្មែរ (បាទ នៅអាមេរិកក៏ដោយ ខ្ញុំធ្វើរាល់តែដង)
  * ដើរអោន ពេលដើរមុខចាស់ៗ ព្រមទាំងមិននិយាយកាត់ប្រសាសន៍
  * ខ្ញុំតែងអោយដំបូន្មានប្អូន ហើយប្អូនខ្ញុំស្តាប់នឹងធ្វើតាមខ្ញុំគ្រប់គ្នា
  *

  Oh yeah i can AND do all that too :D

  @'-;----
  #89569
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  អត់ជឿទេពិសីហ្អើយ!

  #89584
  Profile photo of Pisey
  Pisey
  Participant
  • Posts: 1957

  Im serious!!.. >:( SHEESH..
  ម៉េចចង់ថាកូនគេអត់ពូជផង huh?!

  Oh yeah.. NOT the ស្លៀកសារុង.. haha :P

  [Message last modified 05-18-2004 04:58pm by Pis3y]

  @'-;----
  #89596
  Profile photo of Rattanack
  Rattanack
  Participant
  • Posts: 4354

  ចឹងបានពេលឃើញខ្ញុំលើវេបខែមអត់មានជំរាបសួរអីតិច…

  #89613
  Profile photo of Pisey
  Pisey
  Participant
  • Posts: 1957

  HAHAHAHAH :P BUT you’re not even ចាស់ទុំ !!

  @'-;----
  #89630
  Profile photo of Rattanack
  Rattanack
  Participant
  • Posts: 4354

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]HAHAHAHAH :P BUT you’re not even ចាស់ទុំ !! [/COLOR]

  ខ្ញុំចាស់ជាង ចឹងខ្ញុំចាស់ទុំហើយ…

  #89647
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  ណក! ឃើញអត់? នៅថាខ្លួនគ្រាន់បើទៀតហ៎ា

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ចឹងបានពេលឃើញខ្ញុំលើវេបខែមអត់មានជំរាបសួរអីតិច…

  #89663
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  ហាសហាស..ហ៊ើយ ហើយចុះស្លៀកសារុង អត់តោងណែងទេហ្អី!

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកខោចែវហើយ រលុងៗ ហេហេហេ តេងណោងៗ
  ខោរបាំដែលខ្ញុំរាំមានខោចែវដែរតើ

  #89681
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  មិនបាច់មានជ្រុងទេ រាំវង់ រាំក្យាច់ សារ៉ាវាន់ ឡាំលាវ សុទ្ធតែរាំជារង្វង់មូលទាំងអស់ណីង!:)

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]err nope រាំអត់ត្រង់ជ្រុងដែរ..ហេសហេស too left feet :( [/COLOR]

  #89700
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  ពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយពីសាអីគេហ្នឹងហា៎ តែងណោង តោងណែងនឹង???

  [i]Originally posted by NewGen_Kh[/i]
  ហាសហាស..ហ៊ើយ ហើយចុះស្លៀកសារុង អត់តោងណែងទេហ្អី!
  [quote]
  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកខោចែវហើយ រលុងៗ ហេហេហេ តេងណោងៗ
  ខោរបាំដែលខ្ញុំរាំមានខោចែវដែរតើ

  [/quote]

  #89718
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  និយាយ ថង់លុយភ្ជួរនៅចង្កេះណា!

  #89736
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  មែន? ឲប្រាកដណា?

Viewing 25 posts - 1 through 25 (of 63 total)