ប្រពៃណីខ្មែរ

Home Forums The Chatterbox ប្រពៃណីខ្មែរ

This topic contains 62 replies, has 11 voices, and was last updated by Avatar of chatchhai chatchhai 10 years, 4 months ago.

Viewing 35 posts - 1 through 35 (of 63 total)
 • Author
  Posts
 • #89353
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ក្នុងនាមជាខ្មែរ តើអ្នកស្គាល់ប្រពៃណីខ្មែរអ្វីខ្លះ?
  តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីជួយរក្សាប្រពៃណីខ្មែរ?

  Edited: Hmm…forget to tick off that E-mail notification.

  [Message last modified 05-16-2004 07:01pm by NewGen_Kh]

  #89335
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  អានថា [ប្រ-ពៃ-នី] មិនមែន [ប្រ-ពៃ-ណី] ទេ

  #89368
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ…

  @'-;----
  #89386
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  បាទ ម៉ាក់។ ចុះម៉ាក់មិចមិនឆ្លើយទៅចុះ? ម៉ាក់នឹងចេះតែនាំអាទិចាកប្រធានដែរហ្នឹងណា៎…

  #89400
  Avatar of Wanna
  Wanna
  Participant

  ខ្ញុំអាចរាំក្បាច់ រាំវង់ សារវាន់ ឡាំលាវ ម៉ាឌីស៊ន តាលុង…បានយ៉ាងទន់ភ្លន់។

  #89417
  Avatar of MDKhmer
  MDKhmer
  Participant

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ… [/COLOR]

  អីយ៉ា កើ តជាម្តាយហើ យតើ , តិចទៀតគ្រូយាយម៉ង

  #89433
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  ហ៊ើយ.. .មានកូនមានអីអត់ចេះទុកនៅផ្ទះទេ…
  និយាយពីរឿងរាំ ខ្ញុំចេះរាំក្បាច់ខ្មែរសឹងទាំងអស់ :) មិនចង់អួតថាប្រលងឈ្នះគេរហូតទេ *អួតចឹងម៉ង*។ ខ្ញុំរាំរបាំប្រជាប្រិយ និងបុរាណផងដែររួមទាំង ហនុមាន និងយក្ស។
  * ខ្ញុំចេះចងក្បិន :D ហើយខំប្រឹងស្លៀកសារុងសូត្រនៅផ្ទះតែស្លៀកមិនសូវជាប់ 8|
  * ខ្ញុំតែងតែលើកដៃជំរាបសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្មែរ (បាទ នៅអាមេរិកក៏ដោយ ខ្ញុំធ្វើរាល់តែដង)
  * ដើរអោន ពេលដើរមុខចាស់ៗ ព្រមទាំងមិននិយាយកាត់ប្រសាសន៍
  * ខ្ញុំតែងអោយដំបូន្មានប្អូន ហើយប្អូនខ្ញុំស្តាប់នឹងធ្វើតាមខ្ញុំគ្រប់គ្នា
  *

  #89451
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  វោវ! រតនៈ នេះបានជាចំកូនខ្មែរពេញលក្ខណៈមែន។ ធ្វើបានមែនទាំងអស់ឬ? សូមសរសើរហើយនៀក

  #89466
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  មកពីនៅក្មេងម៉ាក់ស្តីអោយរាល់ង៉ៃបានធំឡើងវាធ្លាប់ខ្លួនហ្នឹងណា…

  #89484
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ធំឡើងយើងអាចកែខ្លួនឯងវិញបានតើ…

  #89502
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ចាំបាច់កែអី ចឹងល្អហើយតើ!
  សៀកសារុងមីនជាប់ សាកខោចែវវិញមើលណាក់!;)

  #89518
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ខ្ញុំមានខោចែវមួយដែរ តែអត់ដែលស្លៀកផង

  #89535
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកខោចែវហើយ រលុងៗ ហេហេហេ តេងណោងៗ
  ខោរបាំដែលខ្ញុំរាំមានខោចែវដែរតើ

  #89553
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ហ៊ើយ.. .មានកូនមានអីអត់ចេះទុកនៅផ្ទះទេ…
  និយាយពីរឿងរាំ ខ្ញុំចេះរាំក្បាច់ខ្មែរសឹងទាំងអស់ :) មិនចង់អួតថាប្រលងឈ្នះគេរហូតទេ *អួតចឹងម៉ង*។ ខ្ញុំរាំរបាំប្រជាប្រិយ និងបុរាណផងដែររួមទាំង ហនុមាន និងយក្ស។

  err nope រាំអត់ត្រង់ជ្រុងដែរ..ហេសហេស too left feet :(

  * ខ្ញុំចេះចងក្បិន :D ហើយខំប្រឹងស្លៀកសារុងសូត្រនៅផ្ទះតែស្លៀកមិនសូវជាប់ 8|
  * ខ្ញុំតែងតែលើកដៃជំរាបសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្មែរ (បាទ នៅអាមេរិកក៏ដោយ ខ្ញុំធ្វើរាល់តែដង)
  * ដើរអោន ពេលដើរមុខចាស់ៗ ព្រមទាំងមិននិយាយកាត់ប្រសាសន៍
  * ខ្ញុំតែងអោយដំបូន្មានប្អូន ហើយប្អូនខ្ញុំស្តាប់នឹងធ្វើតាមខ្ញុំគ្រប់គ្នា
  *

  Oh yeah i can AND do all that too :D

  @'-;----
  #89569
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  អត់ជឿទេពិសីហ្អើយ!

  #89584
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  Im serious!!.. >:( SHEESH..
  ម៉េចចង់ថាកូនគេអត់ពូជផង huh?!

  Oh yeah.. NOT the ស្លៀកសារុង.. haha :P

  [Message last modified 05-18-2004 04:58pm by Pis3y]

  @'-;----
  #89596
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  ចឹងបានពេលឃើញខ្ញុំលើវេបខែមអត់មានជំរាបសួរអីតិច…

  #89613
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  HAHAHAHAH :P BUT you’re not even ចាស់ទុំ !!

  @'-;----
  #89630
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]HAHAHAHAH :P BUT you’re not even ចាស់ទុំ !! [/COLOR]

  ខ្ញុំចាស់ជាង ចឹងខ្ញុំចាស់ទុំហើយ…

  #89647
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ណក! ឃើញអត់? នៅថាខ្លួនគ្រាន់បើទៀតហ៎ា

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ចឹងបានពេលឃើញខ្ញុំលើវេបខែមអត់មានជំរាបសួរអីតិច…

  #89663
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ហាសហាស..ហ៊ើយ ហើយចុះស្លៀកសារុង អត់តោងណែងទេហ្អី!

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកខោចែវហើយ រលុងៗ ហេហេហេ តេងណោងៗ
  ខោរបាំដែលខ្ញុំរាំមានខោចែវដែរតើ

  #89681
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  មិនបាច់មានជ្រុងទេ រាំវង់ រាំក្យាច់ សារ៉ាវាន់ ឡាំលាវ សុទ្ធតែរាំជារង្វង់មូលទាំងអស់ណីង!:)

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]err nope រាំអត់ត្រង់ជ្រុងដែរ..ហេសហេស too left feet :( [/COLOR]

  #89700
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយពីសាអីគេហ្នឹងហា៎ តែងណោង តោងណែងនឹង???

  [i]Originally posted by NewGen_Kh[/i]
  ហាសហាស..ហ៊ើយ ហើយចុះស្លៀកសារុង អត់តោងណែងទេហ្អី!
  [quote]
  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកខោចែវហើយ រលុងៗ ហេហេហេ តេងណោងៗ
  ខោរបាំដែលខ្ញុំរាំមានខោចែវដែរតើ

  [/quote]

  #89718
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  និយាយ ថង់លុយភ្ជួរនៅចង្កេះណា!

  #89736
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  មែន? ឲប្រាកដណា?

  #89755
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  ស្លៀកសារុងអត់តែងណោងទេ ព្រោះអីដឹងថាស្លៀកមិនសូវជាប់ ចឹងការពារជាងស្លៀកខោចែវ… :D

  #89770
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  ហាសហាសហាស… គឺរាំមិនត្រង់ជ្រុងហើយមិនមូលទៀត…

  [i]Originally posted by NewGen_Kh[/i]
  មិនបាច់មានជ្រុងទេ រាំវង់ រាំក្យាច់ សារ៉ាវាន់ ឡាំលាវ សុទ្ធតែរាំជារង្វង់មូលទាំងអស់ណីង!:)
  [quote]
  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]err nope រាំអត់ត្រង់ជ្រុងដែរ..ហេសហេស too left feet :( [/COLOR]

  [/quote]

  @'-;----
  #89787
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  [i]Originally posted by MDKhmer[/i]

  [quote]
  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ… [/COLOR]

  អីយ៉ា កើ តជាម្តាយហើ យតើ , តិចទៀតគ្រូយាយម៉ង[/quote]
  ហេសហេស ម៉េចច្រណេនឬ!? រើសវិសាល, រតន: ឬ សុផលទៅចិញ្ចឹមទៅ.. ក្លាយជាម្តាយគេហើយ!.. ហាសហាស..

  @'-;----
  #89803
  Avatar of MDKhmer
  MDKhmer
  Participant

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]

  [quote]
  [i]Originally posted by MDKhmer[/i]

  [quote]
  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ… [/COLOR]

  អីយ៉ា កើ តជាម្តាយហើ យតើ , តិចទៀតគ្រូយាយម៉ង[/quote]
  ហេសហេស ម៉េចច្រណេនឬ!? រើសវិសាល, រតន: ឬ សុផលទៅចិញ្ចឹមទៅ.. ក្លាយជាម្តាយគេហើយ!.. ហាសហាស.. [/quote]

  ធ្វើជាម្តាយមេចកើ ត គេជាបុរសទេតើ

  #89819
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  [i]Originally posted by MDKhmer[/i]
  ធ្វើជាម្តាយមេចកើ ត គេជាបុរសទេតើ

  ម្តងបុរស ម្តងនេន… ដូលឿនជាងសំពុតអាវទៀត!

  @'-;----
  #89837
  Avatar of Khkid
  Khkid
  Participant

  [i]Originally posted by MDKhmer[/i]

  ធ្វើជាម្តាយមេចកើ ត គេជាបុរសទេតើ

  មានដែលលឹបទនេះទេ?
  …អ្នកអាចជាម្តាយ ទោះជាបុរសក៏ដោយ openup ទើបដឹងថាអ្នកអាចធ្វើបាន…
  …u can be mother when u r a man, open ur eyes and open ur mind…

  …:D

  #89854
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  យីស!ជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲនេសកាហ្វេផងហ៎?

  #89871
  Avatar of MDKhmer
  MDKhmer
  Participant

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]

  [quote]
  [i]Originally posted by MDKhmer[/i]
  ធ្វើជាម្តាយមេចកើ ត គេជាបុរសទេតើ

  ម្តងបុរស ម្តងនេន… ដូលឿនជាងសំពុតអាវទៀត! [/quote]

  តាមកាលៈទេសៈតើ

  #89887
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ពិសីប្រាប់ឲជួយកែទេណា!​:)if it’s not typo error..«សំពត់»សរសេរនិងបន្តក់

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ម្តងបុរស ម្តងនេន… ដូលឿនជាងសំពុតអាវទៀត! [/COLOR]

  #89900
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ចាំមើលណា៎ នរណាសរសេរខុសកែរហូត

Viewing 35 posts - 1 through 35 (of 63 total)