ផ្ទៃដីខ្មែរឥឡូវនៅសល់ប៉ុន្មានគីឡូម៉ែតការេ?

Latest Forums The Chatterbox ផ្ទៃដីខ្មែរឥឡូវនៅសល់ប៉ុន្មានគីឡូម៉ែតការេ?

This topic contains 3 replies, has 0 voices, and was last updated by Profile photo of Shrek Shrek 9 years, 6 months ago.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #129181
  Profile photo of IloveCambodia
  IloveCambodia
  Participant
  • Posts: 136

  តើអ្នកទាំងអស់បានដឹងខ្លះទេថាតើផ្ទៃដីខ្មែរឥឡូវមានទំហំប៉ុន្មានគីឡូម៉ែតការេ?
  ១៨១​ ០៤៥គីឡូម៉ែតការេ?​ ឬក៏​ ១៨១ ០៤០គីឡូម៉ែតការេ?
  ឬតិចជាងនេះ?

  [Message last modified 07-21-2005 03:01pm by IloveCambodia]

  #129195
  Profile photo of Empty_Heart
  Empty_Heart
  Participant
  • Posts: 14

  ខ្ញុំឃើញនៅក្នុង http://worldatlas.com/webimage/countrys/asia/kh.htm និយាយថាArea (land) 176,520 sq km (water) 4,530 sq km (total area) 181,040 sq km មិនដឹងថាគេបានទិន្នន័យនេះពីណាមកទេ

  #129208
  Profile photo of IloveCambodia
  IloveCambodia
  Participant
  • Posts: 136

  ខ្ញុំក៏បានឃើញគេហទំព័រហ្នឹងដែរតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីគេដាក់ខុសអញ្ចឹង?
  ឬមួយយើងសល់ផ្ទៃដីប៉ុណ្ណឹងមែន?តែតាមឯកសាររបស់សម្តេចតានិងលោក
  ស៊ាន​ ប៉េងសែថាផ្ទៃដីនេះរួមតូចជាងហ្នឹងផង!
  ខ្ញុំនិងរកឯកសារហ្នឹងមកបង្ហាញ!

  #129224
  Profile photo of Shrek
  Shrek
  Participant
  • Posts: 102

  តាមដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀន ប្រទេសខ្មែរមានផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥គមការេ.

  [Message last modified 08-12-2005 09:16pm by Shrek]

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)